Logo Loading
Pred vstupom a hraním na serveri sa s nimi oboznám

PRAVIDLÁ SERVERA

Aktualizované 9.1.2023 o 5:30 Majiteľom servera.

Základné ustanovenia

ODDIEL 1

Oddiel. 1 – Základné ustanovenia

Za Hráča alebo Užívateľa (Ďalej len Užívateľ) sa považuje každý, kto akokoľvek využíva portál Awesome-Community.eu.

Za Administrátora sa považuje každý, kto má prefix: Support, Builder, Moderator, Developer, Architect, Administrator. Zoznam adminstrátorov nájdete tu – Adminstrátori

Každý Užívateľ a Administrátor po pripojení na server automaticky súhlasí s týmito pravidlami a podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavaním.

Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s týmito pravidlami, nech sa nepripája a nevyužíva portál Awesome-Community.eu.

Užívateľ a Administrátor súhlasí so sberom a ukladaním dát, IP Adries, herných mien, údajov ktoré sám vyplní, hernej aktivity, záznamov textovej komunikácie a dalších zbieraných dát. Tieto dáta sú zbierané z portálu Awesome-Community.eu z dôvodu zabezpečenia, zkvalitnenia služieb a podobne.

Pod “Portál Awesome-Community.eu” patrí: Webová stránka, Všetky sociálne siete spojené s Awesome-Community.eu, Online Obchod, Minecraft server (mc.awesome-community.eu), Discord server

Neznalosť pravidel sa v žiadnom prípade neospravedlňuje.

Pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť Administrátormi servera bez udania dôvodu.

Každý Užívateľ a Administrátor musí dodržovať platné zákony Slovenskej Republiky a Českej Republiky.

Je zakázaná propagácia konkurenčných portálov, stránok, serverov, rôznych IP adries apod., alebo na ne odkazovať akýmkoľvek spôsobom.

a) Užívateľ smie propagovať vlastný YouTube kanál alebo Twitch jedine vtedy, ak práve propaguje server Awesome-Community.eu.

Je prísne zakázané akokoľvek poškodzovať server, t.j. DDoS útoky, množenie itemov, využívanie chýb servera apod.

Je prísne zakázané využívať chyby (medzery, zle definované apod.) v pravidlách za úmyslom ich porušenia.

Pri nájdenej chybe v pravidlách je Užívateľ povinný okamžite kontaktovať Administrátorov servera.

Adminstrátor má právo premanentne zablokovať prístup Užívateľom v rámci portálu Awesome-Community.eu a to bez udania dôvodu.

Vedenie si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť funkčnosť alebo činnosť servera bez predchádzajúceho ohlásenia a bez udania dôvodu. Sťažnosti ohľadom straty itemov, balíčkov, stavieb budú brané ako spam.

Všetok virtuálny majetok na serveri Awesome-Community.eu sú výhradným vlastníctvom servera a nemôžu byť nijakým spôsobom od servera vymáhateľné.

Hrubé porušenie pravidiel partnerských serverov môže byť brané ako porušenie pravidiel Awesome-Community.eu a Užívateľ môže byť v tomto prípade zabanovaný.

Výklad pravidiel je v kompetencii Administrátora.

O dĺžke a type trestu rozhoduje Administrátor, ktorý trest udeľuje. Administrátor určí mieru porušenia pravidiel a ich trest sám.

Pokiaľ Administrátor uzná Vaše ďalšie chovanie za nevhodné v akejkoľvek situácii, môže to brať ako porušenie pravidiel.

V prípade porušenia zákona Slovenskej alebo Českej republiky môže byť osoba, ktorá sa dopustila trestného činu alebo priestupku oznámená na policajnom orgáne Slovenskej Republiky a permanentne zablokovaná v rámci portálu Awesome-Community.eu a to bez možnosti unbanu.

Základné pravidlá chovania, pravidlá chatu

ODDIEL 2

Oddiel. 2 - Základné pravidlá chovania, pravidlá chatu

Je zakázaná rasová, národnostná, náboženská alebo akákoľvek iná neznášanlivosť, či diskriminácia.

Užívateľ je povinný dodržovať základy slušného chovania. Rôzne výsmechy, vulgarita apod. nebudú v žiadnom prípade tolerované.

Je zakázané urážať a inak ponižovať Užívateľov, Administrátov servera, či server samotný.

Je zakázané akokoľvek spamovať globálny/súkromný chat viac ako 3-krát zasebou akoukoľvek správou.

Je zakázané akokoľvek klamať alebo okrádať ostatných Užívateľov, či Administrátorov.

Je zakázané tzv. “žobranie” o akékoľvek predmety, výhody, balíčky,  úpravy terénu, Administrátorské práva apod.

Je zakázané napodobňovať príchod súkromnej správy do globálneho chatu. (Správa || Hráč -> Hráč text) Taktiež je zakázané napodobňovanie systémových správ.

Je zakázané úmyselne nabádať Užívateľov k porušeniam pravidiel.

Je prísne zakázané akokoľvek zverejňovať osobné údaje Užívateľov, či Administrátorov! (Telefónne čísla, adresa bydliska, IP adresa, fotky, Facebook apod.)

Je zakázané tzv. “žobranie” o event. Závisí na Administrátorovi, kedy, alebo či vôbec usporiada event pre Užívateľov. Porušenie tohto pravidla sa bude považovať ako spam chatu.

Tresty a dôkazy

ODDIEL 3

Oddiel. 3 - Tresty a dôkazy

O dôvode, dĺžke a type trestu primárne rozhoduje Administrátor.

O unbane rozhoduje primárne Administrátor, ktorý ban udelil. V prípade dlhej neúčasti Administrátora alebo ak Administrátor nie je schopný vykonávať svoju prácu, rozhodujú vyššie postavení Administrátori.

Administrátor má právo na udelenie logického banu aj z dôvodu toho, že pravidlo nieje napísané v pravidlách servera Awesome-Community.eu

Screenshot a video sú platnými dôkazmi iba v prípade toho, že fotka alebo video boli odoslané bez akejkoľvek úpravy a do 48 hodín po možnom priestupku užívateľa. V prípade zistenia úpravy Administrátorom bude Užívateľ, ktorý dané dôkazy poslal, prísne trestaný.

Svedok nie je platným dôkazom.

Pokiaľ Užívateľ chce žiadať o unban, je povinný si vytvoriť ticket na Discord serveri alebo kontaktovať Administrátorov servera na ich pracovných mailoch.

Užívateľ s označením [NoUB] nemá právo zažiadať o UnBan. Taký užívateľ nemá právo vedieť dôvod svojho banu.

V prípade rozhodnutia Vedenia servera môže byť akýkoľvek Užívateľ, či Administrátor okamžite zabanovaný na akúkoľvek dobu a to bez udania dôvodu.

Je prísne zakázané akokoľvek obchádzať tresty. (tvorba ďalších účtov a pod.)

Herný účet

ODDIEL 4

Oddiel. 4 - Herný účet

V prípade straty dát, alebo akejkoľvek straty itemov, postavených blokov, stavieb, balíčkov výhod apod., Administrátor, či server nieje povinný na náhradu škody.

Užívateľ nesmie mať vulgárny, rasistický ani inak nevhodný nickname.

Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť.

Je zakázané vlastniť viac ako 1 herný účet. V prípade vážneho dôvodu je Užívateľ povinný kontaktovať Administrátora na maile info@awesome-community.eu alebo discorde.

Je zakázané napodobnovať herné meno Administrátora. Pokiaľ Užívateľ vlastní originálny Minecraft účet s podobným herným menom ako Administrátor, je povinný kontaktovať Administrátorov s uvedeným problémom na serverovom maile alebo discorde.

Platí zákaz predávania alebo ponúkania akýchkoľvek herných účtov, obchodovanie s inými predmetmi v inej hre a s reálnymi peniazmi.

Pravidlá samostatného hrania

ODDIEL 5

Oddiel. 5 - Základné pravidlá samostatného hrania

Je prísne zakázané používanie akýchkoľvek cheatov, hackov a módov, ktoré výrazne zvýhodňujú Užívateľov nad ostatnými.

Je zakázané stavať a vlastniť nevhodné stavby. (nápisy, nemravné sochy a pod.)

Je zakázané akokoľvek podvádzať alebo okrádať iných užívateľov. Pokus o podvod je taktiež braný ako porušenie pravidiel.

Užívateľ je povinný si vytvoriť rezidenciu pred začaním budovania svojich stavieb.

Užívateľ si sám zodpovedá koho si pridáva do svojej rezidencie. V prípade straty akýchkoľvek itemov, griefu a pod., server ani Administrátor nenesie zodpovednosť.

Užívateľ si vyhradzuje právo okolo svojej rezidencie nemať žiadnu inú, a to v podobe 20 blokov.

Užívateľ bez povolenia Majiteľa rezidencie nemá právo sa akokoľvek zdržovať v jeho rezidencii.

Je zakázané vytvárať napodobeniny predmetov vydané serverom.

Dáta užívateľa, ktorý je neaktívny na Minecraft serveri viac ako 90 dní môžu byť zmazané. To sa týka rezidencií, stavieb, predmetov, balíčkov výhod a pod.

V prípade porušenia pravidiel je Užívateľ povinný splniť na príkaz Administrátora zrušenie/odobranie rezidencie a to aj bez udania dôvodu.

Je zakázané akokoľvek upravovať terén prírody typu 1×1 stavieb, dier, vylievania lávy, vody a pod.

Je zakázané akokoľvek narušovať, ničiť, poškodzovať akékoľvek stavby a ich okolie, ktoré nie sú vo Vašom vlastníctve.

Je zakázané extrémne ťaženie povrchu prírody. Užívateľov je z tohto dôvodu povinný ťažiť na /warp drevo, /warp doly.

Je zakázané vytvárať redstone obvody, stavby a pod., ktoré môžu lagovať, či dokonca zhodiť server.

Je prísne zakázané využívať akékoľvek bugy, glitchy, či chyby servera. Užívateľ je povinný okamžite nahlásiť takéto chyby servera, či ich využívanie!

Je zakázaná teleportácia Užívateľov za úmyslom neféroveho zabitia.

Je zakázané útočenie z “NoPVP” zóny v arénach PVP.

Je zakázaný predaj alebo výmena itemov, ktoré nevznikli štandartným herným postupom alebo vydané serverom. V prípade, že Užívateľ vlastní zakázaný item je povinný ho odovzdať Administrátorovi. Zoznam povolených itemov nájdete TU: Zoznam

Pravidlá eventov sú vždy určené na mieste eventu, poprípade vypísané v chate.

Vydávanie sa za Administrátora je prísne zakázané.

Takzvané „upgradeovanie“ balíčkov výhod alebo kľúčov od Administrátora je zakázané.

Bariéra sa považuje za oficiálnu zábranu, za ktorú Užívateľ nesmie ísť. Pokiaľ sa Užívateľ bude snažiť prejsť cez bariéru, bude prísne potrestaný. Ak sa Užívateľ neúmyselne dostane za bariéru napríklad do Administrátorských priestorov, je povinný to okamžite nahlásiť Administrátorom a informovať ich, ako sa tam dostal. Výnimka platí pri arénach, pri ktorých je bariéra zábranou proti útočeniu z NoPvP zóny do zóny PvP.

Je zakázané neférové zlepšovanie štatistík alebo plnenie Questov. Tj.: Spawn Kill, AFK farmy (Mob trapky sú povolené) a podobne.

Poskytované služby za platby a ich podmienky

ODDIEL 6

Oddiel 6. - Poskytované služby za platby a ich podmienky

Pri akejkoľvek finančnej podpore servera, či už je to kúpa balíčkov, kľúčov, či dobrovoľná podpora, sa kupujúci automaticky zaväzuje k súhlasu s pravidlami Awesome-Community.eu

Pokiaľ Užívateľ vlastní balíček výhod, pravidlá platia preňho takisto, ako pre Užívateľov bez balíčku výhod. Všetky priestupky, ktoré Užívateľ s balíčkom výhod spáchal, nebudú tolerované a postup sa bude riešiť takisto ako u normálneho Užívateľa.

Užívateľ, ako warez, nemá právo na presun účtu s balíčkom výhod na druhý účet.

Užívateľ má právo na presun balíčku výhod jedine vtedy, pokiaľ vlastní originálny Minecraft a prestupuje z warez účtu na nový – zakúpený. Musí to však oznámiť na maile: info@awesome-community.eu alebo fóre. Užívateľ je povinný doložiť dôkazy o vlastnení originálneho účtu Mojang (account.mojang.com). Užívateľ nemá právo o presun balíčku výhod pokiaľ mu bol udelený akýkoľvek práve trvajúci trest.

Po prenesení balíčku výhod na originálny účet bude Warez účet okamžite permanentne zabanovaný bez možnosti unbanu. Užívateľ si musí preniesť peniaze, itemy, stavby, rezidenice a ostatné SÁM a to po tom, čo oznámi vlastníctvo o druhom účte na Maile alebo Fóre.

Kúpa balíčkov výhod, kľúčov a ďalších poskytovaných služieb za platby nie je vratná, t.j. peniaze nie je možné vrátiť.

Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, Užívateľ je povinný tento problém oznámiť ako reklamáciu na mail: info@awesome-community.eu alebo Discorde.

Pri neposkytnutí predmetov zo strany servera po zaplatení je užívateľ povinný podať reklamáciu na mail info@awesome-community.eu. V tomto prípade je možné vrátenie peňazí, alebo ak užívateľ uzná za vhodné, môže sa rozhodnúť pre manuálne odovzdanie zakúpených predmetov Administrátorom.

Server si vyhradzuje právo kedykoľvek a akokoľvek zmeniť výhody balíčkov výhod bez akéhokoľvek upozornenia a dôvodu.

Balíček výhod Užívateľa môže byť bez udania dôvodu kedykoľvek zmazaný.

V prípade, že Užívateľ žiada o vrátenie peňazí bez vážneho dôvodu, bude zamietnutý.

Zakúpené virtuálne predmety by sa mali objaviť do 15 minút.

Všetky finančné transakcie pre server sa považujú ako dar a nemôžu byť akokoľvek od servera vymáhateľné.

Server nenesie žiadnu zodpovednosť za zle vyplnené údaje, ako je napríklad herné meno.

V prípade akýchkoľvek chýb nás kontaktujte na fóre alebo na emailovej adrese info@awesome-community.eu

Podmienky sa môžu meniť kedykoľvek a bez akéhokoľvek upozornenia.

Cena v Korunách Českých cez online obchod servera sa môže líšiť podľa aktuálneho kurzu. (cca 2kč)

Užívateľ nemá nárok na bezplatné predĺženie balíčku výhod.

Práva užívateľov

ODDIEL 7

Oddiel 7. - Práva Užívateľov

Každý Užívateľ ma právo na svoj vlastný názor, avšak ním nezasahuje do porušovania pravidiel.

Užívateľ má právo podať odvolanie v prípade banu do 14 dní od platnosti banu na mail: info@awesome-community.eu

Užívateľ má právo požiadať vyššieho člena Administrátorského tímu o vyriešenie problému v súvislosti odvolania trestu

Užívateľ má právo podať sťažnosť na Adminstrátora len na tomto maile: luco1@awesome-community.eu – Podloženie dôkazov o prípadnom porušení pravidiel môžu urýchliť jednanie s daným Administrátorom.

Užívateľ má právo vedieť v prípade porušenia pravidiel dôvod jeho zabanovania.
A) Užívateľ s označením trestu [NoUB], Bezpečnosť alebo IP-Banu nemá právo vedieť na dôvod jeho zabanovania.