Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov ťa budeme informovať zaslaním oznámenia do tvojej poštovej schránky na portáli Awesome-Community.eu.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania internetovej stránky.

Posledná revízia: 6.11.2018

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj našu zodpovednú osobu na adrese luco1@Awesome-Community.eu